Informacja dot. ochrony danych osobowych dla klientów i osób zainteresowanych

(stan 03 sierpień 2020)

 1. Część 1: Informacja dotyczaca ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych zgodnie z zapisami artykulu (art.) 13, 14 i 21 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych (RODO)
 2. Część 2: Rozszerzona polityka prywatności dot. naszej strony internetowej
 3. Historia
Część 1: Informacja dotyczaca ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych zgodnie z zapisami artykulu (art.) 13, 14 i 21 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych (RODO)

Podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych bardzo powaznie i informujemy Panstwa niniejszym, w jaki sposób Panstwa dane sa przez nas przetwarzane oraz jakie roszczenia i prawa przysluguja Panstwu w mysl regulacji dotyczacych ochrony danych. Niniejsza informacja obowiazuje od 25 maja 2018.
Niniejsza informacja dotyczaca ochrony danych osobowych odnosi sie do istotnych dla ochrony danych osobowych czynnosci podejmowanych przez wszystkie przedsiebiorstwa grupy Jack Wolfskin oraz w ramach uslug swiadczonych na rzecz przedsiebiorstw zewnetrznych, patrz przedsiebiorstwa wymienione w punkcie 1. W wymienionych przedsiebiorstwach dane osobowe przetwarzane sa wg tych samych procedur i zasad, dlatego zastosowanie znajduje ujednolicona informacja dot. danych osobowych.

1. Jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych i dane kontaktowe

Jednostka odpowiedzialna w mysl prawa dot. ochrony danych osobowych
Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts.
Telefon +49 6126 954 0
Faks +49 6126 954 159
info@jack-wolfskin.com

Jack Wolfskin Retail GmbH
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts.
Telefon +49 6126 954 0
Faks +49 6126 954 159
info@jack-wolfskin.com

JW Stargazer Holding GmbH
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts.
Telefon +49 6126 954 0
Faks +49 6126 954 159
info@jack-wolfskin.com

Dane kontaktowe naszego inspektora ds. ochrony danych osobowych:
Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Inspektor ds. ochrony danych osobowych
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts.
datenschutz@jack-wolfskin.com

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania przez nas Panstwa danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w zgodzie z zapisami ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych (RODO), federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG) oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych (informacje szczególowe patrz ponizej). Wybór danych, które poddawane sa przetwarzaniu, oraz sposób ich przetwarzania okreslane sa zasadniczo wedlug zleconych lub uzgodnionych w danym przypadku uslug. Pozostale szczególy lub uzupelnienia dotyczace celów przetwarzania danych przedstawione sa w odnosnych dokumentach umownych, formularzach, oswiadczeniu o wyrazeniu zgody i/lub innych udostepnionych Panstwu informacjach (np. w ramach korzystania z naszych stron internetowych lub naszych warunków handlowych). Ponadto niniejsza informacja dot. danych osobowych podlega od czasu do aktualizacji. Stosowna adnotacja zamieszczona jest w na naszej stronie internetowej https://www.jack-wolfskin.pl/data-protection.

2.1 Cele dotyczace realizacji umowy lub dzialan przed zawarciem umowy(art. 6 ust. 1 b RODO)

Dane osobowe przetwarzane sa dla potrzeb realizacji naszych umów z Panstwem oraz realizacji Panstwa zlecen i przeprowadzania dzialan i czynnosci w ramach wspólpracy przed zawarciem umowy, np. z osobami zainteresowanymi. Przetwarzanie danych osobowych sluzy zwlaszcza realizacji dostaw naszych produktów, a tym samym powiazanych z naszymi produktami uslug zgodnie z Panstwa zleceniami i zyczeniami, i obejmuje niezbedne w tym celu uslugi, dzialania i czynnosci. Do powyzszego zakresu nalezy przede wszystkim komunikacja umowna z Panstwem, potwierdzanie przeprowadzenia transakcji, zlecen oraz innych porozumien, oraz komunikacja na potrzeby kontroli jakosci za pomoca odpowiedniej dokumentacji, pozagwarancyjne procedury reklamacyjne, dzialania w zakresie sterowania i optymalizacji procesów biznesowych oraz wypelnienia ogólnych obowiazków dochowania starannosci, sterowanie i kontrola przez przedsiebiorstwa powiazane (np. spólke macierzysta); analizy statystyczne na potrzeby sterowania przedsiebiorstwem, rachunek kosztów i controlling, sprawozdawczosc, komunikacja wewnetrzna i zewnetrzna, zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych, rozliczanie i wycena podatkowa dzialalnosci operacyjnej, zarzadzanie ryzykiem, dochodzenie roszczen prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych; zapewnienie bezpieczenstwa IT (m.in. testy systemowe lub testy wiarygodnosci) oraz bezpieczenstwa ogólnego, m.in. bezpieczenstwa budynków i instalacji, zapewnienie i realizowanie zasad dotyczacych korzystania z obiektu (np. poprzez kontrole dostepu); zapewnienie integralnosci, wiarygodnosci i dostepnosci danych, zapobieganie i wyjasnianie czynów karalnych; kontrola przez organy nadzorcze lub instancje kontrolne (np. rewizja).

2.2 Cele wynikajace z uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez strone trzecia (art. 6 ust. 1 f RODO)

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych w zakresie wykraczajacym poza sama realizacje umowy lub umowy wstepnej ma miejsce w przypadkach, które wymagaja tego do zapewnienia ochrony uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub przez strone trzecia, zwlaszcza w celach:

 • zwiazanych z reklama lub badaniami rynku i opinii, o ile nie wyrazili Panstwo sprzeciwu wobec wykorzystywania Panstwa danych osobowych;
 • zwiazanych z pozyskiwaniem informacji oraz wymiana danych z agencjami informacyjnymi, o ile wykracza to poza zakres naszego ryzyka gospodarczego;
 • zwiazanych z kontrola i optymalizacja procedur sluzacych analizie potrzeb;
 • zwiazanych z udoskonalaniem uslug i produktów oraz istniejacych systemów i procesów;
 • zwiazanych z wyjawianiem danych osobowych w ramach kontroli Due Diligence podczas negocjacji zwiazanych ze sprzedaza przedsiebiorstwa;
 • zwiazanych z weryfikacja zgodnie z europejskimi i miedzynarodowymi listami antyterrorystycznymi, o ile wykracza ona poza zobowiazania ustawowe;
 • zwiazanych z uzupelnianiem naszych danych, m.in. w wyniku ich wykorzystania lub kwerendy w obrebie danych publicznie dostepnych;
 • zwiazanych z analizami statystycznymi lub analiza rynku;
 • zwiazanych z analiza porównawcza;
 • zwiazanych z dochodzeniem roszczen prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych, które nie podlegaja w sposób bezposredni stosunkowi umownemu;
 • zwiazanych z ograniczonym przechowywaniem danych, jesli usuniecie danych nie jest mozliwe lub jest mozliwe wylacznie przy niewspólmiernie duzym nakladzie ze wzgledu na specyficzny sposób przechowywania danych;
 • zwiazanych z projektowaniem systemów oceny punktowej lub zautomatyzowanych procesów decyzyjnych;
 • zwiazanych z zapobieganiem i wyjasnianiem czynów karalnych, o ile nie sluza wylacznie spelnieniu wymogów ustawowych;
 • zwiazanych z zapobieganiem oszustwom;
 • zwiazanych z bezpieczenstwem obiektów i instalacji (np. poprzez kontrole dostepu i monitoring wideo), o ile wykracza poza zakres standardowych obowiazków dochowania starannosci;
 • zwiazanych z kontrolami wewnetrznymi i zewnetrznymi, kontrolami bezpieczenstwa;
 • zwiazanych z ewentualnym podsluchiwaniem lub rejestrowaniem rozmów telefonicznych na potrzeby kontroli jakosci oraz dla celów szkoleniowych;
 • zwiazanych z uzyskaniem lub zachowaniem certyfikatów o charakterze prywatnoprawnym lub urzedowym;
 • zwiazanych z zapewnieniem i realizowaniem zasad dotyczacych korzystania z obiektu za pomoca stosownych dzialan, a takze monitoringu dla ochrony naszych klientów i wspólpracowników oraz zwiazanych z zabezpieczeniem srodków dowodowych w przypadku czynów karalnych oraz z zapobieganiem czynom karalnym.

2.3 Cele wynikajace z udzielonej przez Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 a RODO)

Przetwarzanie Panstwa danych osobowych w okreslonych celach (np. wykorzystywanie Panstwa adresu poczty elektronicznej do celów marketingowych) moze nastepowac równiez na podstawie udzielonej przez Panstwa zgody. Zwykle mozliwe jest w kazdej chwili odwolanie udzielonej zgody. Powyzsze dotyczy takze odwolania oswiadczen o wyrazeniu zgody, które zlozono przed wejsciem w zycie zapisów RODO, to jest przed 25 maja 2018. Informacje na temat celów oraz konsekwencji odwolania lub nieudzielenia zgody przedstawione sa osobno w stosownym tekscie zamieszczonym w dokumencie udzielenia zgody.
Co do zasady obowiazuje zapis, ze odwolanie udzielenia zgody nastepuje ze skutkiem na przyszlosc. Odwolanie udzielenia zgody nie dotyczy procesów przetwarzania danych przeprowadzonych przed jego zlozeniem, które pozostaja zgodne z prawem.

2.4 Cele wynikajace z wypelnienia wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 c RODO) lub interesu publicznego (art. 6 ust. 1 e RODO)

Jak w przypadku kazdego podmiotu uczestniczacego w dzialalnosci gospodarczej, na nas takze ciazy szereg obowiazków prawnych. Sa to przede wszystkim wymogi prawne (wynikajace np. z zapisów prawa handlowego oraz podatkowego), ale takze ewentualnie wymogi ostroznosciowe lub inne wytyczne urzedowe (np. wyroki sadów). Cele przetwarzania obejmuja w razie potrzeby kontrole tozsamosci i wieku, zapobieganie oszustwom i praniu brudnych pieniedzy, zapobieganie, zwalczanie oraz wyjasnianie finansowania terroryzmu i czynów karalnych stwarzajacych zagrozenie dla sytuacji majatkowej, weryfikacje zgodnie z europejskimi i miedzynarodowymi listami antyterrorystycznymi, spelnienie obowiazków kontroli i zglaszania zgodnie z zapisami prawa podatkowego oraz archiwizacja danych w celach ochrony danych osobowych i zabezpieczenia danych oraz w celach kontroli przez organy podatkowe i inne organy. Ponadto wyjawienie danych osobowych moze byc konieczne w ramach czynnosci urzedowych/sadowych na potrzeby uzyskania materialu dowodowego, postepowania karnego lub dochodzenia roszczen cywilnoprawnych.

3. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych niepochodzacych bezposrednio od Panstwa oraz ich pochodzenie

O ile jest to wymagane do wykonania naszych uslug, dokonujemy przetwarzania danych osobowych otrzymanych w sposób dopuszczalny od innych przedsiebiorstw lub innych stron trzecich (np. od agencji informacyjnych, brokerów list adresowych). Ponadto przetwarzamy dane adresowe, które pobralismy, otrzymalismy lub pozyskalismy z publicznie dostepnych zródel (takich jak ksiazki telefoniczne, rejestry handlowe i rejestry stowarzyszen, ewidencje ludnosci, rejestry dluzników, ksiegi wieczyste, prasa, Internet oraz inne media) i które wolno nam przetwarzac.

Istotne kategorie danych osobowych moga zwlaszcza tworzyc:

 • dane osobowe (nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, plec, obywatelstwo, stan cywilny, zawód/branza i porównywalne dane)
 • dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i porównywalne dane)
 • dane adresowe (dane meldunkowe i porównywalne dane)
 • potwierdzenie zaplaty/pokrycia w przypadku kart bankowych i kredytowych
 • informacje na temat Panstwa sytuacji finansowej (dane dot. solidnosci i wyplacalnosci wraz z systemem punktacji, to jest dane do oceny ryzyka gospodarczego)
 • historia klienta, historia zamówien wraz z danymi dotyczacymi rozmiarów konfekcji
 • dane dotyczace korzystania z oferowanych przez nas telemediów (np. godzina wywolania naszych stron internetowych, aplikacji lub biuletynów informacyjnych, adresu IP, wywolanych poprzez klikniecie naszych stron/linków lub wpisów i porównywalnych danych)
 • dane graficzne i dane wideo

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców Panstwa danych osobowych

W ramach okreslonego w punkcie 1. przedsiebiorstwa grupy Jack Wolfskin wewnetrzne placówki lub jednostki organizacyjne otrzymaja dane uzytkownika, które potrzebne sa do wykonania obowiazków umownych i ustawowych lub wymagane w ramach opracowywania i realizacji naszego uzasadnionego interesu. Udostepnienie Panstwa danych osobowych jednostkom zewnetrznym nastepuje wylacznie

 • w zwiazku z realizacja umowy;
 • w zwiazku z akcja reklamowa sklepów Jack Wolfskin dane przekazywane sa do wlasciciela sklepu Jack Wolfskin;
 • w przypadku posiadania konta klienta lub uczestnictwa w programie lojalnosciowym firmy Jack Wolfskin, w zwiazku z zameldowaniem sie na konto klienta lub w programie lojalnosciowym firmy Jack Wolfskin, a takze zakupem w uczestniczacym sklepie firmy Jack Wolfskin lub w oficjalnym sklepie internetowym firmy Jack Wolfskin do operatorów sklepu firmy Jack Wolfskin.
 • w celu wypelnienia wymogów ustawowych, zgodnie z którymi zobowiazani jestesmy do udzielania informacji, zglaszania lub udostepniania danych lub w mysl których udostepnienie danych osobowych lezy w interesie publicznym (cf. pkt. 2.4);
 • o ile zewnetrzne przedsiebiorstwa uslugowe dokonuja przetwarzania danych na nasze zlecenie jako podmiot przetwarzajacy lub uslugodawca funkcyjny (np. zewnetrzne centra komputerowe, jednostki wsparcia/konserwacji w zakresie aplikacji EPD/IT, archiwizacji, przetwarzania dowodów, serwisowe call center, jednostki zapewniajace zgodnosc, zajmujace sie kontrolingiem, sortowaniem danych dla celów sluzacych przeciwdzialaniu praniu brudnych pieniedzy, walidacja danych lub kontrola wiarygodnosci danych, niszczeniem danych, zakupami/zaopatrzeniem, zarzadzaniem danymi klientów, marketingiem bezposrednim (lettershops), marketingiem, technikami medialnymi, technikami badawczymi, kontrolingiem ryzyka, rozliczaniem, uslugami telefonicznymi, zarzadzaniem stronami internetowymi, uslugami audytorskimi, instytuty kredytowe, drukarnie lub przedsiebiorstwa z branzy utylizacji danych, uslug kurierskich, logistyki);
 • z uwagi na nasz uzasadniony interes lub uzasadniony interes strony trzeciej w ramach celów wymienionych w punkcie 2.2 (np. na rzecz organów, biur informacyjnych, jednostek inkasa, adwokatów, sadów, rzeczoznawców, nalezacych do koncernu przedsiebiorstw oraz gremiów i instancji kontrolnych);
 • jesli wyrazili Panstwo zgode na ich przekazanie stronie trzeciej.

W pozostalych wypadkach Panstwa dane osobowe nie sa udostepniane stronie trzeciej. O ile skorzystamy z uslug uslugodawcy w ramach przetworzenia zlecenia, Panstwa dane osobowe podlegaja u niego tym samym standardom ochrony, jak u nas. W pozostalych przypadkach odbiorcy moga wykorzystywac dane osobowe wylacznie w celach, w jakich zostaly one im przekazane.

5. Okres przechowywania Panstwa danych osobowych

Panstwa dane osobowe przetwarzane i przechowywane sa przez nas przez czas trwania naszej wspólpracy handlowej. Powyzsze obejmuje takze przygotowanie do zawarcia umowy (stosunek prawny przed zawarciem umowy) oraz wykonanie umowy.

Ponadto podlegamy róznym prawnym obowiazkom w zakresie przechowywania i dokumentowania wynikajacym m.in. z zapisów prawa handlowego oraz ordynacji podatkowej. Wyznaczone w odnosnych zarzadzeniach prawnych okresy przechowywania lub dokumentowania wynosza do 10 lat po zakonczeniu wspólpracy handlowej lub stosunku prawnego przed zawarciem umowy.

Poza tym specjalne zapisy ustawowe moga wymagac dluzszego okresu przechowywania, np. zachowanie materialów dowodowych w ramach ustawowych zapisów dotyczacych okresów przedawnienia. Zgodnie z zapisami §§ 195 ff. niemieckiego kodeksu handlowego standardowy okres przedawnienia wynosi co prawda trzy lata, zastosowanie moga znalezc jednak takze okresy przedawnienia wynoszace nawet do 30 lat.

O ile Panstwa dane osobowe nie sa juz wiecej potrzebne do wykonania obowiazków umownych lub ustawowych oraz praw, podlegaja one systematycznemu usuwaniu, chyba ze ich ograniczone czasowo dalsze przetwarzanie jest niezbedne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2.2 ze wzgledu na uzasadniony w przewazajacej czesci interes. Tego rodzaju uzasadniony w przewazajacej czesci interes wystepuje przykladowo takze wówczas, jesli usuniecie ze wzgledu na szczególny sposób przechowywania nie jest mozliwe lub tez jest mozliwe wylacznie przy niewspólmiernie duzym nakladzie i przetworzenie w innych celach poprzez podjecie odpowiednich dzialan technicznych i organizacyjnych jest wykluczone.

6. Przetwarzanie Panstwa danych osobowych w panstwach trzecich lub w organizacji miedzynarodowej

Przekazanie danych osobowych do jednostek w panstwach nienalezacych do Unii Europejskiej (UE) lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tzw. kraje trzecie) nastepuje wówczas, jesli jest to niezbedne do wykonania zlecenia/umowy od Panstwa lub we wspólpracy z Panstwem, jesli jest to wymagane ustawowo (np. obowiazki zglaszania w mysl zapisów prawa podatkowego), jesli lezy to w uzasadnionym interesie naszym lub strony trzeciej lub jesli wyrazili Panstwo na to zgode.Przetwarzanie Panstwa danych osobowych w kraju trzecim moze takze nastapic w zwiazku ze skorzystaniem z uslug uslugodawców w ramach przetwarzania zlecenia. O ile dla danego kraju nie jest wymagana decyzja Komisji Europejskiej dotyczaca stosownego poziomu ochrony danych osobowych w tym kraju, zapewniamy zgodnie z wymogami dotyczacymi ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej poprzez zawarcie stosownych umów, ze Panstwa prawa i wolnosci beda odpowiednio chronione i gwarantowane. Stosowne informacje szczególowe dostepne sa na zyczenie.Informacje na temat odpowiednich lub stosownych gwarancji oraz mozliwosci przekazania kopii dostepne sa na zyczenie u zakladowego inspektora ds. ochrony danych osobowych.

7. Panstwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Pod warunkiem spelnienia okreslonych przeslanek moga Panstwo dochodzic wobec nas praw w zakresie ochrony danych osobowych

 • Maja Panstwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych zgodnie z zasadami art. 15 RODO (ewentualnie z ograniczeniami zgodnie z zapisami § 34 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych).
 • Na Panstwa wniosek mozemy dokonac zusgodnie z zapisami art. 16 RODO korekty przechowywanych przez nas danych osobowych na Panstwa temat, jesli sa one nietrafne lub bledne.
 • Na Panstwa zyczenie mozemy zgodnie z zapisami art. 17 RODO usunac Panstwa dane osobowe, o ile nie pozostaje to w sprzecznosci z innymi regulacjami ustawowymi (np. ustawowe obowiazki przechowywania lub ograniczenia w mysl zapisów § 35 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych) lub przewazajacym interesem z naszej strony (np. zwiazanym z ochrona naszych praw i roszczen).
 • Przy uwzglednieniu przeslanek wynikajacych z art. 18 RODO moga Panstwo od nas zazadac ograniczenia zakresu przetwarzania Panstwa danych osobowych.
 • Ponadto moga Panstwo wniesc sprzeciw wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych, zgodnie art. 21 RODO, wedlug którego bedziemy zobowiazani do zaprzestania przetwarzania Panstwa danych. Powyzsze prawo do wniesienia sprzeciwu obowiazuje jednak wylacznie w przypadku zaistnienia bardzo szczególnych okolicznosci dotyczacych Panstwa sytuacji osobistej, przy czym prawa naszej firmy nie moga pozostawac w sprzecznosci z Panstwa prawem do wniesienia sprzeciwu.
 • Przysluguje Panstwu takze prawo do otrzymania lub przekazania swoich danych osobowych stronie trzeciej pod warunkiem spelnienia przeslanek zgodnie z art. 20 RODO w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym i nadajacym sie do odczytu maszynowego formacie.
 • Ponadto w kazdej chwili maja Panstwo prawo udzielona nam zgode na przetwarzanie Panstwa danych osobowych odwolac ze skutkiem na przyszlosc (cf. punkt 2.3).
 • Sa takze Panstwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO). Zaleca sie jednakze, by w pierwszej kolejnosci wniesc skarge zawsze do naszego inspektora ds. ochrony danych osobowych.

Panstwa wnioski dotyczace korzystania z Panstwa praw nalezy w miare mozliwosci kierowac na pismie na podany powyzej adres pocztowy lub bezposrednio do naszego Pelnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

8. Zakres Panstwa obowiazków dotyczacych udostepniania Panstwa danych osobowych

Sa Panstwo zobowiazani do udostepniania wylacznie tych danych, które sa niezbedne do nawiazania oraz realizacji wspólpracy handlowej lub wspólpracy przed zawarciem umowy z nami oraz do gromadzenia których jestesmy zobowiazani ustawowo. Bez tych danych nie bedziemy z reguly w stanie zawrzec lub wykonac umowy. Powyzsze moze takze dotyczyc danych wymaganych w toku dalszej wspólpracy handlowej. O ile zajdzie koniecznosc uzyskania od Panstwa danych wykraczajacych poza powyzszy zakres, zostana Panstwo osobno poinstruowani o dobrowolnosci ich udostepnienia.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w poszczególnych przypadkach (z profilowaniem wlacznie)

Nie korzystamy z zadnych zautomatyzowanych procedur podejmowania decyzji zgodnie z zapisami art. 22 RODO. O ile mielibysmy jednak skorzystac w przyszlosci w jednostkowych przypadkach z tego rodzaju procedury, zostana Panstwo o tym osobno poinformowani, o ile zachodzi taki wymóg ustawowy.

Mozemy ewentualnie przetwarzac Panstwa dane osobowe takze w zakresie czesciowym w celu dokonania oceny okreslonych aspektów osobistych (profilowanie).W celu zapewnienia Panstwu spersonalizowanego informowania oraz doradztwa dotyczacego naszych produktów korzystamy w razie potrzeby z narzedzi analitycznych. Umozliwia nam to dopasowane do potrzeb kreowanie produktów, komunikowanie sie i reklamowanie, z badaniem rynku i opinii wlacznie.

Mozemy równiez posluzyc sie taka procedura w celu oceny Panstwa solidnosci i wyplacalnosci oraz wiarygodnosci kredytowej, a takze w celu zwalczania prania brudnych pieniedzy oraz oszustw. Do oceny Panstwa solidnosci i wyplacalnosci oraz wiarygodnosci kredytowej moga zostac wykorzystane tzw. „wartosci punktowe”. W przypadku systemu oceny punktowej za pomoca metod matematycznych obliczane jest prawdopodobienstwo wywiazywania sie przez klienta w sposób zgodny z umowa z ciazacych na nim zobowiazan platniczych. Tego rodzaju wartosci punktowe pomagaja nam tym samym dokonac np. oceny wiarygodnosci kredytowej, podjac decyzje w ramach zawarcia transakcji produktowej oraz uwzgledniane sa w naszych procesach zarzadzania ryzykiem. Obliczenia bazuja na uznanych i sprawdzonych modelach matematyczno-statystycznych i przeprowadzane sa na podstawie Panstwa danych, zwlaszcza danych dotyczacych sytuacji finansowej, wydatków, aktualnych zobowiazan, zawodu, pracodawcy, okresu zatrudnienia, doswiadczen pozyskanych w ramach dotychczasowej wspólpracy handlowej, zgodnej z umowa splaty wczesniejszych kredytów oraz informacji pozyskanych od biur informacji kredytowej.

Przetwarzaniem nie sa przy tym objete dane dotyczace przynaleznosci panstwowej oraz szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z zapisami art. 9 RODO.

Informacja dotyczaca prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
 1. Maja Panstwo prawo do zlozenia w kazdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych osobowych, prowadzonego zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie danych niezbedne dla zachowania równowagi interesów) lub art. 6 ust. 1 e RODO (przetwarzanie danych niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), jesli zachodza powody wynikle z Panstwa szczególnej sytuacji. Powyzsze dotyczy takze bazujacej na tym zapisie procedury profilowania w mysl zapisów art. 4 nr 4 RODO.
  W przypadku zlozenia sprzeciwu nastepuje zaprzestanie przetwarzania Panstwa danych osobowych, chyba ze mozemy wykazac istnienie waznych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec Panstwa interesów, praw i wolnosci, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

 2. W razie potrzeby poddajemy Panstwa dane osobowe przetwarzaniu takze w celu prowadzenia marketingu bezposredniego. Jesli nie chca Panstwo otrzymywac zadnej reklamy, moga Panstwo w kazdej chwili zlozyc sprzeciw wobec powyzszego; dotyczy to takze procedury profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwiazane z takim marketingiem. Zlozony sprzeciw bedzie uwzgledniany na przyszlosc.

Panstwa dane osobowe nie beda juz poddawane przetwarzaniu do celów marketingu bezposredniego, jesli zloza Panstwo sprzeciw wobec przetwarzania w tym celu.

Sprzeciw mozna zlozyc bez wymogu zachowania formy i przeslac w miare mozliwosci na adres

Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Ts.


Nasze oswiadczenie o ochronie danych osobowych oraz informacja dotyczaca ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych zgodnie z zapisami artykulu (art.) 13, 14 i 21 RODO moga ulec z czasem zmianie. Wszelkie zmiany publikowane sa na niniejszej stronie internetowej. Wersje archiwalne dostepne sa do wgladu w naszym archiwum.

Stan informacji o ochronie danych osobowych 15.05.2018
Część 2: Rozszerzona polityka prywatności dot. naszej strony internetowej

Podmiotem odpowiedzialnym za tę stronę internetową oraz za oparte na Internecie usługi oraz aplikacje (dalej: „strona internetowa”) jest firma JACK WOLFSKIN Retail GmbH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona na zasadach prawa niemieckiego i wpisana do rejestru handlowego Sądu rejonowego w Wiesbaden w dziale B pod numerem 24710, mająca siedzibę w Jack-Wolfskin-Kreisel 1, 65510 Idstein/Ts. (dalej: „my”, „nas” lub „JACK WOLFSKIN”).

Dla firmy JACK WOLFSKIN ochrona danych osobowych jest bardzo ważnym tematem i dlatego ściśle przestrzegamy przepisów niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz odnośnych międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Poniższa polityka prywatności zawiera przegląd sposobu, w jaki wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzynstanie daych osobowych

W niektórych przypadkach, np. podczas zakładania konta klienta, wypełniania formularzy, w trakcie procesu zamawiania czy podczas zamówień serwisowych, dane będą nam jednoznacznie przekazywane.

Dlatego w zależności od przypadku zasadniczo wykorzystujemy i przetwarzamy następujące dane:

 • informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia);
 • informacje potrzebne do realizacji zamówienia (np. informacje dot. zamówionych produktów, dane do rachunku oraz informacje dotyczące dostawy i płatności, np. dane banku, karty kredytowej czy inne szczegóły dotyczące płatności);
 • informacje dotyczące zamówień oraz usług serwisowych (np. zamówienie oraz dane kontaktowe/ historia zamówień; szczegóły dotyczące uszkodzonych produktów, dotychczasowa korespondencja);
 • inne informacje, które zostały nam wyraźnie udostępnione (np. profil osobowy, referencje produktowe, listy życzeń, oceny itd.).

  Wszelkie dane osobowe przekazane nam przez Państwa w trakcie korzystania z naszej strony internetowej będą przez nas przetwarzane zgodnie ze sposobem określonym w naszych informacjach o ochronie prywatności.

2. PLIKÓW COOKIE

Wykorzystujemy technologie w celu optymalizacji oraz ulepszenia korzystania online z naszej strony internetowej. Może to spowodować, że dane naszych klientów są przez nas lub przez podmioty trzecie działające na nasze zlecenie gromadzone już przez samą interakcję pomiędzy komputerem klienta a naszą stroną internetową. Dane te mogą np. obejmować (przy czym nie ogranicza się to do tych danych):

 • adres IP urządzenia mającego dostęp do Internetu (np. adres IP komputera, tabletu itd.);
 • informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej (np. godzina i data odwiedzin na stronie, odnośne URL czy otwierane strony);
 • informacje dotyczące urządzenia z dostępem do Internetu (np. typ i wersja przeglądarki internetowej oraz wersja systemu operacyjnego).

W związku z wykorzystaniem tych danych mogą być tworzone anonimowe profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane także pliki cookie.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w buforze przeglądarki internetowej użytkownika podczas przeglądania naszej strony internetowej. Dzięki tym plikom nasza strona internetowa rozpoznaje przeglądarkę internetową użytkownika, gdy odwiedza on ponownie naszą stronę internetową. Pliki te są np. potrzebne w związku z procesem składania zamówienia (szczegóły – patrz poniżej punkty 3.1-3.4).
O ile użytkownik strony internetowej nie wyrazi na to jednoznacznie zgody takie, gromadzone w związku z wymienionymi wyżej technologiami dane nie będą używane do personalnej identyfikacji odwiedzającego strony i nie będą łączone z danymi osobowymi zanonimizowanych użytkowników.
Pliki cookie wykorzystujemy w celu jeszcze efektywniejszego, bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla użytkowników kształtowania naszych stron internetowych. Ponadto wykorzystujemy pliki cookie, które są konieczne do nawigacji na naszej stronie oraz do zapewnienia jej funkcjonalności (tzn. np. pliki cookie, które zabezpieczają stan koszyka także po wylogowaniu się).
Przeważająca większość użytych plików cookie, to tzw. „sesyjne pliki cookie”, które usuwane są automatycznie wraz z zamknięciem naszej strony internetowej.
Jeżeli użytkownik nie chce, żeby stosowane na naszej stronie internetowej pliki cookie były zapisywane w jego komputerze, musi ewentualnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby albo generalnie zablokować określone pliki cookie, albo móc zaakceptować je lub odrzucić w zależności od konkretnego przypadku. Należy pamiętać o tym, że blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność strony internetowej oraz o tym, że w przypadku korzystania z różnych urządzeń (np. komputer i tablet) czy różnych przeglądarek, na wszystkich urządzeniach i przeglądarkach należy oddzielnie dokonać ustawień.

Wykorzystywane na naszej stronie pliki cookie pogrupowaliśmy w następujących kategoriach. W każdej chwili można dokonywać zmian w ustawieniach dotyczących plików cookie, aby ustalić, które kategorie mają zostać aktywowane, a które dezaktywowane.

2.1 Wymagane

Aby zagwarantować podstawowe funkcje naszej strony internetowej, takie jak koszyk zakupów, stosowane są pliki cookie. Bez tych plików cookie działanie naszej strony internetowej nie jest możliwe. Z tego względu te ustawienia nie mogą zostać zdezaktywowane, jeśli użytkownik chce korzystać z naszej strony.

2.2 Personalizacja

Aby móc zaproponować optymalną oraz spersonalizowaną użyteczność strony (np. propozycje produktów), podczas odwiedzin użytkownika system naszego sklepu internetowego rejestruje zanonimizowane dane. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, może kliknąć tutaj.

2.3 Statystyki

2.3.1 Dynamic 1001

System Dynamic Tracking służy do oceny efektów różnych kanałów reklamowych sklepu internetowego firmy Jack Wolfskin. Został stworzony przez firmę Dynamic 1001 GmbH, która świadczy usługi techniczne i statystyczne.

Podczas wizyty na stronie internetowej https://www.jack-wolfskin.pl dane przeglądarki internetowej użytkownika są gromadzone w celach statystycznych. Są one przekazywane do firmy Dynamic 1001 GmbH, która świadczy usługi techniczne i statystyczne.

Dane gromadzone są z pomocą piksela zintegrowanego na każdej stronie sklepu internetowego. Podczas kontaktu z serwerami Dynamic zapisywane są w sposób zanonimizowany informacje dotyczące systemu operacyjnego, stosowanej przeglądarki internetowej, przynależnych materiałów reklamowych, strony odsyłającej oraz adres IP. Adres IP stosowany jest tylko do wewnętrznych przyporządkowań i nie jest przekazywany innym podmiotom.

W przypadku złożenia zamówienia firmie Dynamic 1001 GmbH przekazywane są dane takie jak numer zamówienia, numer klienta, zawartość koszyka produktów oraz wartości zamówienia, aby można było ustalić prawidłową prowizję dla podmiotów odpowiedzialnych za reklamę. Przy gromadzeniu danych wykorzystywane są tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie mają nadaną przez Dynamic Tracking System wartość identyfikacyjną. Pliki cookie w żaden sposób nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów.

Istnieje możliwość samodzielnego aktywowania lub dezaktywowania obsługi plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie swoich gromadzonych anonimowo podczas wizyty na stronie danych, tak aby nie były już gromadzone w przyszłości, może to wyrazić tutaj.

2.3.2 Google analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy „Google Analytics”, udostępniony przez Google Ireland Limited, Irlandia („Google”) serwis do analityki stron internetowych. Do analizy aktywności użytkownika w Internecie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika. Informacje dotyczące odwiedzin naszej strony internetowej, które pozyskane zostały dzięki plikom cookie (wraz z adresem IP użytkownika, który jednak przed zapisem zostały zanonimizowany za pomocą metody anonymizeIp(), dzięki czemu nie można go przyporządkować żadnemu łączu), są przekazywane na serwer Google w USA i tam również zapisywane.

Jeżeli na stronie internetowej aktywowana zostanie funkcja anonimizacji IP, Google przekazuje do USA tylko skróconą wersję adresu IP podmiotów z krajów należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w pojedynczych przypadkach pełne adresy IP przekazywane są na serwer Google w USA i dopiero tam skracane.

W zastępstwie podmiotu odpowiedzialnego za tę stronę internetową Google wykorzystuje te informacje do celów analizy naszej strony internetowej, przygotowania dla podmiotów odpowiedzialnych za stronę internetową sprawozdań dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz świadczenia innych usług w związku z korzystaniem z Internetu oraz z tej strony internetowej. Generowany przez przeglądarkę internetową adres IP, który jest elementem analizowanym z użyciem Google Analytics, nie jest przez Google łączony z innymi danymi.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, zmieniając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże informujemy o tym, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej. Można również zapobiec rejestracji oraz przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie (łącznie ze swoim adresem IP) odnoszących się do korzystania ze strony internetowej, pobierając i instalując w przeglądarce odpowiednią wtyczkę. Odpowiedni link znajduje się tutaj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie w przypadku Browser-Add-On lub przeglądarek w urządzeniach mobilnych należy kliknąć poniższy link, aby uniknąć w przyszłości rejestrowania danych przez Google Analytics na tej stronie (opt out funkcjonuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny). Podczas tej operacji w urządzeniu zapisany zostaje plik cookie opt out. Jeżeli pliki cookie zostały usunięte z przeglądarki, należy ponownie kliknąć poniższy link:

Google Analytics Opt-Out

2.3.3 Adobe Analytics

Na naszej stronie internetowej mamy też możliwość wykorzystywania technologii „Adobe Analytics”, statystycznej analizy internetowej realizowanej przez firmę Adobe Systems GmbH, Georg-Bauchle-Ring 58, 80992 Monachium, Niemcy. Technologia ta pozwala na gromadzenie danych statystycznych dotyczących wizyt na naszej stronie internetowej w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz polepszenia usług serwisowych. Zgromadzone w ten sposób dane przekazywane są wyłącznie firmie Adobe Systems GmbH. Technologia Adobe wykorzystuje także pliki cookie, tzn. pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika w celu analizy aktywności użytkownika w Internecie. Ze względu na anonimizację adresu IP przed przekazaniem danych do Adobe Systems GmbH identyfikacja poszczególnych użytkowników nie jest możliwa. Technologia Adobe wykorzystuje tzw. sesyjne pliki cookie. Sesyjne pliki cookie kasowane są wraz z wygaśnięciem sesji przeglądarki internetowej. Oprócz blokowania plików cookie w przeglądarce internetowej użytkownik może zapobiec rejestrowaniu przez Adobe danych generowanych przez pliki cookie w związku z korzystaniem ze strony internetowej (łącznie z adresem IP), instalując plik cookie opt-out. Odpowiedni link znajduje się tutaj. Jeżeli pliki cookie zostały usunięte z przeglądarki, należy ponownie kliknąć poniższy link:
Adobe Analytics Opt-Out

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez Adobe Systems GmbH można znaleźć tutaj:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

W przypadku pytań dotyczących danych rejestrowanych przez Adobe Analytics prosimy o kontakt pod adresem: info@jack-wolfskin.com.

2.3.4 Google ReCaptcha

Włączymy funkcję rozpoznawania botów, np. podczas wprowadzania danych do formularzy online („ReCaptcha”), oferowaną przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.
Politykę prywatności portalu Google można znaleźć na stronie:
https://www.google.com/policies/privacy/
Następujący link umożliwia skorzystanie z opcji opt-out:
https://adssettings.google.com/authenticated

2.3.5 Optymalizacja obrazu

W celu jednolitego wyświetlania czcionek na niniejszej stronie stosowane są tzw. Web Fonts, które udostępnione zostały przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5.
Jeżeli dana przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, użyta zostanie standardowa czcionka.
Więcej informacji na temat Google Web Fonts znaleźć można na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de .

2.4 Marketing

Używamy plików cookie, aby móc udostępnić określone funkcje portali społecznościowych, dokonywać oceny efektów naszych kampanii reklamowych i je optymalizować oraz by kierować je do konkretnych, odpowiednich użytkowników. W związku z powyższym stosujemy także retargeting. W marketingu internetowym mianem tym określana jest procedura, w przypadku której odwiedzający stronę internetową zostaje oznaczony i na kolejnych odwiedzanych przez niego stronach internetowych kierowana jest do niego zindywidualizowana reklama. Także w tym procesie wykorzystywane są trwałe pliki cookie, których okres przechowywania wynosi do 90 dni.
Podobnie jak w przypadku śledzenia aktywności na stronie internetowej także w tym przypadku gromadzenie danych odbywa się z użyciem pseudonimów. Przy realizacji działań marketingowych firma Jack Wolfskin korzysta z usług następujących usługodawców:

 • Q division GmbH
  W każdej chwili można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, korzystając z następującego linku:
  https://www.q-division.de/datenschutz/widerspruch

  Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć tutaj.

 • Ströer Digital Media GmbH
  W każdej chwili można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, korzystając z następującego linku:
  https://privacy.mbr-targeting.com

 • affilinet GmbH
  Отказаться от обработки данных можно в любой момент, перейдя по следующей ссылке:
  http://modules.affili.net/consent/program/13894

 • Target Performance GmbH
  Если хотите отказаться от ретаргетинга, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке:
  https://ad.ad-srv.net/privacy/672p1lyu7kil/

 • targeting360 GmbH
  Если хотите отказаться от ретаргетинга, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке:
  https://ad.ad-srv.net/privacy/kdb0xdq3ls8m/

 • Emego GmbH
  Отказаться от обработки данных можно в любой момент, перейдя по следующей ссылке:
  http://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1

 • Outbrain Inc. ("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA)
  Ta strona internetowa wykorzystuje technologię Outbrain Inc. („Outbrain”, 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). Umożliwia ona kierowanie reklamy do konkretnych użytkowników Internetu, którzy zainteresowali się naszą ofertą na stronach internetowych naszych partnerów, a ponadto gromadzenie danych na ten temat. Technologia opiera się na wykorzystującej pliki cookie analizie zachowań użytkownika. Ta reklama ukazuje się jedynie na przestrzeniach reklamowych Outbrain lub powierzchniach reklamowych Outbrain Engage, lub w Outbrain Extended Network. Jeśli użytkownik nie chce, aby wyświetlane były reklamy dopasowane do jego zainteresowań, może tę funkcję dezaktywować tutaj:
  https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

 • BrightRoll
  Jeżeli użytkownik nie zgadza się na retargeting, wystarczy, by kliknął następujący link:
  http://www.aboutads.info/choices/

 • Google AdWords
  W każdej chwili można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, korzystając z następującego linku:
  https://adssettings.google.com/authenticated

 • Bing Ads
  W każdej chwili można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, korzystając z następującego linku:
  https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings

 • Facebook
  W każdej chwili można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, korzystając z następującego linku:
  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 • Quancast
  W każdej chwili można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, korzystając z następującego linku:
  https://www.quantcast.com/opt-out/

 • The Reach Group
  Tag-Manager z Marketing Channel Tracker Medialead:

  Korzystamy z usług The Reach Group GmbH (Am Karlsbad 16, 10785 Berlin, Niemcy) w zakresie prowadzenia efektywnych badań i analizy rynku, gromadzenia danych statystycznych na potrzeby śledzenia efektów kampanii lub do zoptymalizowania wygody użytkowania w korzystaniu z naszej oferty. Odbywa się to z użyciem pseudonimowych profili użytkowników, w których nie zastosowano żadnych danych osobowych, lecz jedynie zanonimizowane lub spseudonimizowane dane. W tym celu mogą być użyte tzw. pliki cookie. Gromadzone są następujące dane:godzina wywołania strony, kanał informacyjny łącznie z możliwymi parametrami oraz domeną. Dane nie będą używane do personalnej identyfikacji odwiedzającego stronę. The Reach Group GmbH na nasze zlecenie wykorzystuje przekazane dane w szczególności do śledzenia efektów kampanii. Wszystkie wyżej wspomniane dane są gromadzone wyłącznie do tego celu i zapisywane bez odniesienia do osoby. Dokładniejsze informacje można uzyskać w dziale polityki prywatności pod następującym adresem URL:
  https://www.reachgroup.com/datenschutz/

  Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia przez The Reach Group GmbH danych w związku ze śledzeniem efektów kampanii oraz zapobiec przetwarzaniu tych danych poprzez przeprowadzenie tzw. procedury opt-out pod linkiem:
  https://medialead.de/content-optout.do

  Tego pliku cookie opt-out nie wolno usuwać tak długo, jak długo wyraża się sprzeciw. Ten plik cookie jest zapisany dla domeny, przeglądarki oraz użytkownika komputera. Jeśli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej na kilku urządzeniach końcowych i przeglądarkach, to musi na każdym urządzeniu z osobna i w każdej przeglądarce złożyć sprzeciw wobec gromadzenia danych.

3. Przechowywanie danych

Otrzymane oraz zgromadzone dane będziemy przechowywać wyłącznie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Będziemy podejmować wszystkie konieczne z racjonalnego punktu widzenia kroki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane naszych użytkowników przed nieupoważnionym użyciem lub niezgodnym z prawem upublicznieniem, zniszczeniem, utratą czy też niezgodnymi z prawem modyfikacjami.

4. Wtyczki portali społecznościowych

Nasza witryna internetowa wykorzystuje wtyczki następujących portali społecznościowych:

 • Facebook
  Właścicielem tego portalu społecznościowego jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Wtyczki (przycisk „Lubię to”) oznaczone są logo portalu Facebook lub określeniem „wtyczka portalu Facebook”.

  Politykę prywatności portalu Facebook można znaleźć na stronie:
  https://www.facebook.com/about/privacy/

 • Twitter
  Twitter, Inc., 1355 Market St. Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter). Wtyczki te oznaczone są logo portalu Twitter.

  Politykę prywatności portalu Twitter można znaleźć na stronie:
  https://twitter.com/privacy

 • Pinterest
  Pinterest, Inc., 808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904, USA (Pinterest). Wtyczki te (przycisk „Pin it”) oznaczone są logo portalu Pinterest.

  Politykę prywatności portalu Pinterest można znaleźć na stronie:
  https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

 • Youtube
  Stosujemy wtyczki portalu YouTube, należącego do Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (YouTube). Wtyczki te oznaczone są logo portalu YouTube.

  Politykę prywatności portalu YouTube można znaleźć na stronie:
  https://www.youtube.com/static?&template=privacy_guidelines

 • Flickr
  Stosujemy wtyczki portalu Flickr, należącego do Yahoo! Inc., 01 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA (Flickr). Wtyczki te oznaczone są logo portalu Flickr.

  Politykę prywatności portalu Flickr można znaleźć na stronie:
  https://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/eu/

Jeżeli na danej stronie internetowej znajduje się odpowiednia wtyczka jednego z wyżej wymienionych serwisów, przeglądarka internetowa użytkownika zostanie automatycznie połączona z serwerem danego serwisu. Treść wtyczek przekazywana jest bezpośrednio przez serwis do przeglądarki internetowej użytkownika, która odpowiednio integruje te dane na stronie internetowej.

Integracja wtyczek daje serwisowi wgląd w to, jakie strony internetowe użytkownik odwiedził. Gdy użytkownik jest zalogowany na stronie danego serwisu, serwis ma możliwość śledzenia jego odwiedzin na naszej stronie internetowej i przyporządkowania ich do konta danego użytkownika. W przypadku gdy użytkownik użyje wtyczki, np. naciskając przycisk „Lubię to”, lub wstawi komentarz, jego przeglądarka internetowa wysyła odpowiednie informacje bezpośrednio do serwisu, który je następnie zapisuje.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, żeby serwis podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej gromadził te dane, musi przed wejściem na naszą stronę wylogować się ze strony internetowej serwisu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania danych oraz praw do ochrony swoich danych, należy zapoznać się z polityką prywatności danego serwisu (patrz wyżej).

5. Newsletter

Przy elektronicznym zamówieniu naszego newslettera wykorzystujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje e-maila, w którym prosimy o potwierdzenie zamówienia. Jeżeli w ciągu 72 godzin nie otrzymamy potwierdzenia, dane użytkownika zostaną automatycznie skasowane.

Oprócz adresu e-mail oraz innych udostępnionych podczas zamówienia informacji zapisujemy każdorazowo adres IP oraz czas zamówienia i, w przypadku zamówienia elektronicznego, czas potwierdzenia. Zapisujemy te dane w celu udokumentowania zamówienia i umożliwienia sobie wyjaśnienia ewentualnego nadużycia danych osobowych użytkownika.

Przetwarzamy dane zgromadzone w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna art. 6 zd. 1 lit. a RODO). Zgodę na otrzymywanie newslettera można oczywiście w każdej chwili wycofać. Odwołania zgody najłatwiej dokonać poprzez kliknięcie na link rezygnacji znajdujący się w każdym newsletterze. Można także wysłać e-mail na adres info@jack-wolfskin.com lub list na adres kontaktowy podany w danych adresowych na stronie internetowej.

Nasze newslettery zawierają tzw. web beacons, zwane także tracking pixel. Są to niewielkie pliki graficzne, które zapisane są na naszej stronie internetowej. Gdy użytkownik otwiera i pobiera newsletter, jego dane logowania łączone są z indywidualnym numerem identyfikacyjnym newslettera. To połączenie umożliwia analizę korzystania przez niego z naszej strony internetowej. Takie śledzenie nie jest możliwe, gdy użytkownik w swoim programie do obsługi poczty elektronicznej standardowo dezaktywuje wyświetlanie obrazów (i także nie pobiera manualnie obrazów), czego konsekwencją jest niekompletne wyświetlanie newslettera lub niemożliwość skorzystania ze wszystkich jego funkcji.

Pozyskane w ten sposób dane przechowujemy przez rok od momentu złożenia rezygnacji z newslettera, a później usuwamy. W każdej chwili można indywidualnie zażądać ich usunięcia poprzez przesłanie e-maila na adres info@jack-wolfskin.com lub listu na adres podany na stronie internetowej w danych adresowych.Stan polityka prywatności dot. naszej strony internetowej 03.09.2020


Historia

Polityka prywatności od 27 marzec 2019

Polityka prywatności od 1 październik 2018

Polityka prywatności od 27 wrzesień 2018

Polityka prywatności od 19 sierpień 2018

Polityka prywatności od 19 lipiec 2018

Polityka prywatności od 19 czerwiec 2018

Polityka prywatności od 24 maj 2018

Polityka prywatności od 15 maj 2018

Polityka prywatności dot. naszej strony internetowej od sierpnia 2014